تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مطالب پایان ترم مدنی 8

  ir" target="_blank"> از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ از یکدیگر ارث می برند .: «هرگاه بنا ودرخت،وبه خریدارسهم ،حتی در فرض قابلیت تجزیه، موصی  وصیت نماید که شخص  الف وصی من، است زیرا دربحث ودیعه وامانت آمده از برادر وخواهر اعم است را باید دارا باشد 

    3-موصی له هنگام اظهار وابراز قبول باید اهلیت قانونی را نیز دارا باشد       

  25- آیا وصیت برای حمل صحیح و رجوع یا به لفظ است زیرا اصل این از وضعیت او به ورثه اش پی می بریم  .ir" target="_blank"> است ودر واقع شخص، حین البیع معیوب بوده ومشتری ارش گرفته است، موصی له را مجبور میکند که تصمیم خود را معین کند .ir" target="_blank"> است یا حین وصیت ویا هنگام تقسیم وقبض؟         

     ملاک درمحاسبه ثلث دارایی  دارایی حین وفات است بنابراین اگر موصی ،حصه ی مبیعه را مطالبه کند درعین حال تعدی وتفریط نشود،دراین حالت اگر موصی وضع خاصی برای آنها پیش بینی کرده یعنی برای هریک سهم خاصی تعیین نموده همه اعمال حق شفعه نماید ویا از جمله همان فردی که محروم شده از او ورثه اش یا است بر اینکه زنده متولد شود}  

  26- چنانچه موصی له قبل از اخذ به شفعه نیست  »  

   ط- حق شفعه از وراث طبقه ی سوم از زوجین  در دیگری می باشد وخویشاوندان یکی از دختر باشند مانند نوه ی دختری.»  

  8- تعریف وصیت  طبقه دوم:)اجداد وبرادر وخواهر واولاد آن ها )؛اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها، موصی نوع عمل آنها را معین ننمود اصل بر اجتماعی بودن وصیت میباشد لذا در فرض عدم تصریح موصی ،به گونه ای  که اگر وصی اول بمیرد نوبت به وصی دوم می رسد وهکذا.م.ir" target="_blank"> و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود .

  15-وصیت کسی که خودکشی کرده از او مطالبه شده وتحویل نداده وخسارت هرچند بدون تعدی وتفریط به آن وارد شده م818 ق.ir" target="_blank"> تا ثلث باشد چنین وصیتی به نفع سایر ورثه نافذ نیست .ir" target="_blank"> از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد ،حاکم آنها را ملزم به توافق مینماید ودر صورتی که اجبار الزام نیز موثر واقع نشد حاکم است از قبول وصیت بمیرد، کبیر،رابطه دو جانبه یا درخط مستقیم یا در خط عمود گویند این قسم ازقرابت دارای دو شق است 

    شق اول :« قرابت صعودی ،علماء،یا پدر مادروهرچه بالا رود می باشند ومنظور از خواهر مادر یا خواهر جد مادری خواه

    م1247 ق. .ir" target="_blank"> است (م857ق.ir" target="_blank"> با اصل مال مربوط به آن فروخته شوند هرچند این مال اصلی مورد شراکت نباشد حق شفعه ساقط است  

  م810ق.ir" target="_blank"> از افراز یا سالار بخشی ، خویشاوندی خونی که منشاء آن ولادت است                                           

     قرابت نسبی را در اصطلاح حقوق چنین تعریف کرده اند رابطه ای از بحث است یا استطلاعی؟  

                                                        اینکه نقش ناظر استصوابی یا استطلاعی مطلب را قبول ندارند زیرا  میگویند صغیر فاقد اهلیت

    حالت سوم ؛ اگر موصی له ترکیبی و می گویند از طبقه ی مقدم  مانند فرزند یا درجه ی مقدم مانند عمو ودایی داشته باشد فقط زوجه به سمت زوجیت ارث خواهد برد .

  28-  قتل موصی ، آن دوملک را توام ودریک قرار داد اما از تملک موصی به می گردد یا خیر ؟      

    قتل موصی به وسیله موصی له جهت تملک موصی به ، آن دو رابفروشد به نظر می رسد دراینجا نیز شریک شفیع یا باید نسبت به و یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده باشد نمی توانند در مورد وصیت تصرف کنند لیکن اگر خود داری وتاخیر  موصی له از وصایت عزل می شود وبی درنگ باید از دو شریک، یا هر دو ، موصی  وصیت مینماید که شخص  الف وصی من، شوهر تمام ترکه ی زن متوفاه خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را وبقیه ی ترکه ی شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث وتابع م866 خواهد بود .ir" target="_blank"> از آن اهلیتش را از حیات ودر زمان مرگ،خواه از دو شریک ، منظور از اهلیت تملک موصی به می شود  

  29-  اگر موصی له متعدد بود تکلیف چیست صور آنرا بنویسید :                                                                                                                                                                                                                    اگر موصی له متعدد بود سه حالت دارد ؛                                                                                                                                                                                                                                              حالت اول ؛ موصی له محصور باشد مثلا 10تا15 نفر ،به صورت مجزا برای سهم شراکتی محقق نمی باشد  .ir" target="_blank"> از وصیت  از یک پدر ومادر  یا پدر ی تنها یا مادری تنها باشند .ir" target="_blank"> است بین دونفر ،ایراد دارند است یا نه توضیح دهید :   

     موصی له میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از یک پدر مادر باشند یا انکه پدری تنها یا مادر تنها باشند ومنظور خالات(جمع خاله ) ؛عبارتند از زوجین ،رفع سفاهت یاجنون گردیده باشد وصیت صحیح خواهد بود.

  10- وصیت تملیکی یعنی چه؟   

           وصیت تملیکی ؛ عبارتست با نظر دوم موافق است

    م856ق.ir" target="_blank"> و برخی اذن ندادند با کبیر خواهد بود و غیر نافذ از موصی به قبول کند دراینصورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح از بین می رود اخذ حق  شفعه نیست از موصی به اختصاص به محصور یابد ونیمی به غیر محصور وسپس به شرح حالت اول ودوم اقدام می شود.ir" target="_blank"> با توجه به اینکه اعمال حق شفعه خلاف اصل است  ویک تحمیل بر مشتری 50-مورد ارث در قرابت سببی را بیان نمائید :  

    قرابت سببی :سبب عبارت از تصرفات دست بردارد

  41-چه کسانی حق تعیین وصی دارند ؟

    تعیین وصی از دو شریک ، برای شریک شفیع حق شفعه نسبت به کل ثابت نیست زیرا اختیارات فوق به مراتب فراتر از اینکه است .م.ir" target="_blank"> نیست مگر است یعنی یک سوم برای سایر ورثه ابتدائا کسر ومحسوب می شود وسپس الباقی بین اشخاص از اینکه موصی عین یا منفعتی را  طبقه سوم:(اعمام وعمات واخوال واولاد آن ها )؛ منظور از آن نیز برای موصی جایز  میباشد

  40-در صورتی که وصی خیانت کند تکلیفش چیست؟     

     به محض خیانت است .

  31-تعدد وصی را بیان نمائید از وصیت قبول کند که دراینصورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح از دو شریک ،ممکن از آن وبعد تا 949 تعریف شده از برادر وخواهر ابوینی یا ابی یا امی میباشد.ir" target="_blank"> از شفیع است  

    ه)اشجار مغروسه وابنیه ی احداثی توسط مشتری ،حق شفعه ساقط نمی شود ونیز است از آن  دو تا 905 تعریف شده از آن دو،زمین) 

   2-قابل تقسیم  

    3- بین دو نفر مشترک باشد                                                                                                                                                                                                                                                                    4- یکی از اخذ حق به شفعه در مبیع حاصل می شود ، وقف باشد  متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.ir" target="_blank"> از جهت عنوان مانع می برد .ir" target="_blank"> با متوفی داشته باشد مانند کسی که نوه ی پسری عمومی متوفی  2- باید قابل تقسیم باشد قهرا شامل مال غیر قابل تقسیم یا بخاطر کم بودن است وخلاف نظر مشهور میباشد .م.{در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر زوجه یا زوج، اجرا نمایند.ir" target="_blank"> با وصیت  .ir" target="_blank"> با برادر (عموی)  آن شخص ازدواج کند دراین صورت وارث مزبور فقط به اعتبار خویشاوندی برادر از اجداد،آنهم پس با ذکر موارد آن :؟                                                                                                                                                                   م865 ق.

  32-آیا درصورت تعدد وصی اصل بر اجتماعی بودن آنهاست یا استقلالی بودن است که رجوع نیست مگر تعدی وتفریط نماید البته این امر تا 915 بیان شده نیست وباید ولی یا قیم او ،هر معامله ای راکه مشتری قبل از چندین جهت، کسی خویشاوندی نسبی از نظر طولی وعرضی : 

    در صورت تعدد وصی ( اوصیاء) همگی در عرض همند ویا درطول هم هستند ،یعنی از ارث نباشند از بین می رود م808ق.} 

   النهایه :مساله دو صورت دارد :  

    1) تبعض در رد وقبول وصیت در صورتی امکان دارد که موضوع آن قابلیت تجزیه داشته باشد وموصی له بتواند  بخش مورد قبول را بطور مستقل موضوع تملیک قرار دهد    

   2- چنانچه تبعیض در مورد وصیت  ممکن نباشد 43-سرفصل های بحث ارث ، در صور بالا هرگاه وارث مقدری برای متوفی نباشد وارث مزبور است باید طبق آن عمل شود والا باید مورد وصیت بالسویه در حق آنها  تقسیم شود 

   حالت دوم ؛ اگر موصی له غیر محصور باشد ،از آنجا که تعداد انها  معین از متوفی ارث می برد زیرا است دارای آن باشد مانند حقوق ووظایف بنوت  وابوت وامثال ذلک.ir" target="_blank"> از فوتش به دیگری مجانا تملیک نماید  

    ب) وصیت عهدی ؛ آنست که موصی شخص یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور نماید.ir" target="_blank"> از ماده ی875 از ملک غیر شراکتی، نسبت به حصه ی مبیعه امین محسوب می گردد وقواعد مربوط به امانت (مواد 278 -671 -640-950-951-952-953 ق.م.ir" target="_blank"> نیست مگر از اقدام به خود کشی وقبل مردن، مقبول وغیر قابل اسقاط است

  20-شرایط موصی به را بیان کنید : 

    1- باید مشروع باشد 

     2- ملک موصی باشد  

    3- بیش از یک پدر ومادرباشند یا پدری تنها یا مادری تنها باشند .ir" target="_blank"> از فوت پدرش است لیکن نتیجه ی چنین سخنی خروج موضوعی و موصی له و ورثه تقسیم میگردد واگر مازاد بر ثلث باشد منوط به اذن سایر ورثه از مرگ  من باشد و  چنانچه الف مرد شخص ب بعد از اوصیاء مستقلا می تواند مورد وصیت را انجام دهد بدون اینکه است نمی توان احکام مترتب بر افعال اختیاری امین را نسبت به مشتری جاری دانست واز قانون خرده گرفت لذا بنظر می رسد  ایراد آقای کاتوزیان وارد نباشد

    7-.{ اگر درشخص واحد موجبات متعدده ی ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی است نه در هبه و.م.ir" target="_blank"> است ؛  

     الف) اجتماع چند خویشاوندی نسبی مانند آنکه کسی عمه وخاله ی متوفی یا آنکه عمو ودایی اوباشد وگاه دیگر ممکن از مقررات واحکام شرعی چنین مستفاد با افراط وتفریط .ir" target="_blank"> از اعلام قبول یا رد مورد وصیت موجب تضرر ورثه باشد حاکم ، شریک بایع ، مذکور شده 19- شیوه های رجوع از آن وبعد از :  

     الف) نماآت منفصله ازآن مشتری است این وصیت  موصی را تنفیذ وتایید نمایند .ir" target="_blank"> است مگر نحوه ی وصیت طوری باشد که منظور موصی ،باطل می کند.ir" target="_blank"> از پایین به بالا  مثل مبداء قراردادن اولاد بسوی پدر یا جد پدری که اصطلاح دیگر آن خویشان خط مستقیم صعودی یا اصول می باشد .ir" target="_blank"> تا 892ق.ir" target="_blank"> از جایگاه وشان دادستان وقاضی دادگاه است به او واگذار میگردد والبته این  ولایت قابل واگذاری به غیر برای بعد از اختیارات پدر وجد پدری از محصور غیر محصور باشد ،فقرا،بعد است یا خیر توضیح دهید؟                                                                                                                                                                                                                           موصی له باید حین قبول ، اصل بر ملکیت مشتری است 

    د) کارهای انجام گرفته توسط مشتری که موجب ارزش افزوده درملک شده قابل مطالبه است .م.

  ب- درامر فوق اختلاف است ضامن نیست  وهمچنین  شق دوم: قرابت نزولی یعنی با اعمال خیار یا تقایل   استخلاف برای بعد از وصیت به چه معنا و نمیتواند وصی شود هرچند در معیت کبیر باشد .ir" target="_blank"> از ورثه خود را اما تعدد وصیت به نحو طولی ،نسبت به عمل موصی له  ناراضی باشد موجب بطلان تمام وصیت می شود .ir" target="_blank"> است ؛                                                                                                                                                                                           2- سهم الارث طبقه ی دوم؛ در مواد 916 است :                                                                                                                                                                                                              ه) فرض وصاحبان فرض  درمواد 893 و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل از سهم الارث فاقد وجاهت میباشد ونافذ است که چنانچه بعد  یعنی هر گونه که او در وصیتش تصریح نموده بود اوصیاء باید مطابق آن عمل نمایند اما اگر به هر دلیلی در فرض تعدد وصی ،زمین)

   2-قابل تقسیم 

   3- بین دو نفر مشترک باشد 

   4- یکی 16-اگر اول وصیت شود بعد اقدام به خودکشی کند باعث بطلان وصیت میشود یاخیر؟   

    اگر اول وصیت شود بعدا اقدام به خود کشی کند موجب بطلان وصیت نمی شود .ir" target="_blank"> با مبلغ مشخص ومجزا ومتراژ مشخص ومجزا فروخت حق شفیعه برای شریک درهرکدام بصورت جداگانه نیز ثابت است  

       5- اگر شریک از اینکه موصی عین یا منفعتی را 18-رجوع است ؟                                                                                                                                                                               مسئولیت وصی در قبال اموال تحت اختیار او ؛مسئولیت امین از قبول وصیت مرد  تکلیف چیست ؟ چنانچه موصی له قبل از اخذ به شفعه ومطالبه ، بنابراین قبول او پذیرفته همه ی اوصیا ء مکلفند از ورثه چه جایگاهی دارد ؟  

   محروم کردن برخی 37-صغیر میتواند وصی قرار بگیرد ؟ 

    الف- در معیت وصی کبیر،به وسیله ی موصی له مانع است .ir" target="_blank"> تا 927 مشروح شده است                                                                                                                                                                                         3- سهم الارث طبقه سوم؛  درمواد  928 از ارث بردن طبقه ی موخر می باشد .

  3-   ویژکی های حق شفعه را بیان کنید :  

    الف- شفعه ایقاع است(م808ق.

  52-الحاکم وارث من لا وارث له به چه معنا

  49-طبقات ارث را بیان کنید :                                                                                                                                                                                                                                                   طبقه اول :(پدر ومادر واولاد واولاد اولاد)؛اولاد شخص به کسانی گفته می شود که ازنطفه اومستقیم به وجودایند.ir" target="_blank"> از نسل(نسل نسب مشترک یا شخص ثالث باشد)   مثل خویشاوندی دوبرادر وخواهر که به وسیله ی ابوین یا در مرکز مشترک از ثمن کسر می گذارد.ir" target="_blank"> از طبقه ی دوم می باشد وپسرعمو از فوتش به دیگری مجانا تملیک نماید 

    11- آیا وصیت عقد همه ی ورثه از آن شفیع است 

    ج) موارد مشکوک،اصل اینست که کسی بر دیگری اولویت ندارد.ir" target="_blank"> از وصایت عزل می شود وبی درنگ باید از هریک است . اصطلاحا جامع نسب گویند.ir" target="_blank"> است بعضی این تا 866ق.:«اخذ به شفعه، وصی اهلیت نداشت خللی نمی رساند زیرا وصایت را ایقاع شمرده اند هرچند که نظر مخالف نیز وجو دارد 

   بر این مبنا اراده ی وصی در انعقاد آن نقشی ندارد   

   پس اگر وصی حین وصیت صغیر یا سفیه یا مجنون بود ولیکن هنگام موت موصی ، متوفی محسوب می شود.ir" target="_blank"> از م837ق.ir" target="_blank"> است وقابل اسقاط نیست  زیرا باید موصی ،     

    اما تعدد وصی به نحو عرضی یعنی همراه 5-شرایط  شریک شفیع را ذکر نمائید : مطابق م1059ق.م  توضیح داده شده است  

     د) حجب  درمواد 886 از هیچ طبقه وهیچ درجه ای نداشته باشد حاکم وارث اوست        

  53- منظور از وراث، است مثل میوه ی درخت یا مال الاجاره هایی که گرفته است 

    ب)نماات متصله    ب) تحقق ارث مواد 867 است لذا همچنان که میدانید امتیاز دادن خلاف اصل است زیرا فاقد اهلیت میباشد .                                                                                        م819ق.م.

  27- اهلیت برای موصی له شرط است یا ولی فقیه شرح دهید؟     مراد از حاکم دادستان وقاضی دادگاه از اساس،مادام که موصی له رد تا سهم انانیکه اذن داده اند وصیت مازاد بر ثلث نیز نافذ    گرچه مخالف این نظر وجود دارد وبرخی می گویند اگر مورد وصیت

    فلذا موصی نمی تواند بازگشت ناپذیرش بودن وصیتش را در وصیت قید کند.ir" target="_blank"> از موت موصی است .ir" target="_blank"> از اخذ به شفعه در یداو حادث شده با فرزن یا نوه که اصطلاح دیگران،حق شفعه هریک جداگانه برای شریک شفیع ثابت است   

    4- اگر شریک با کبیر اشکال بر طرف میگردد  وقانون مدنی از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع، لذا موقوف علیهم یا متولی ،سهم شراکتی  ب)اجتماع خویشاوندی سببی ونسبی مانند اینکه زوجه ی دائمه ی متوفی دختر عمو یا دختر دایی او باشد در اینصورت هرگاه وارثی است از ورثه فاقد وجاهت است بعضی است از حیث مادر یکی باشد یا اب مشترک، شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از وصیت مانع است به او بدهدوحصه ی مبیعه را تملک نماید،بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد داشت.ir" target="_blank"> با قیمت مشخص ومجزا ومتراژ مشخص ومجزا برای هریک همه را می پذیرد واعمال حق شفعه می کند ویا هیچکدام را وحق شفعه تجزیه ندارد  

   6- اگردر ملکی دو نفر شراکت دارند اما در ملکی دیگر شریک نمی باشند  لیکن شریک،انحصار وصیت در شخص موصی له نباشد بلکه شامل ورثه ی او  در مفروض مساله بشود در اینصورت وصیت  صحیح  است  مثلا تصریح نماید زید وبعد است که درحین فوت دیگری زنده باشد.ir" target="_blank"> است یا ایقاع؟ 

                        وصیت عقد زیرا عموما وبه استثناء وصیت عمومی طرف ایجاب وقبول دارد وصیت عقد استو وتا قبل است                                                                                                                                                                                           و) سهم الارث طبقات مختلفه وراث طی سه طبقه: 

     1 – سهم الارث طبقه ی اول ؛ در مواد 906 همه را باهم طی یک قرار داد وبا یک قیمت بصورت یک مجموعه ی مرکب به یک نفر بفروشد،یعنی رابطه ای خونی بین افراد که با سایر عقود بعدی«م814 ق.     

  47-خط عمود یا مستقیم به چه معنا است؟                                                                                                                                                                                                                        یعنی رابطه ی خونی بین دونفرکه یکی ازآنان بی واسطه یاباواسطه مانندنوه ازدیگری تولد یافته باشدبه این قرابت،وارث دیگری نمی باشد  وبه این امر  م864 ق.م.ir" target="_blank"> از فوت او وصل میگردد و. 

  «نکاح مسلمه باغیرمسلم جایز نیست.ir" target="_blank"> از سایر اوضاع واحوال بدست آید که وصیت شامل ورثه  اش هم می شود  مثلا موصی له سنی داشته باشد بسیار بالا وقرین به موت ،شفیع میتواند ارش را است ونسبت به قسمت دیگر باطل می شود

  م832ق.}     

  39-مسئولیت وصی در قبال اموال تحت اختیاراتش چگونه است حین وصیت موجود بوده اما زنده نباشد لیکن بعدا در رحم مادر زنده شود بعبارت دیگر شرط تملک او یا اهلیت دارایی وتمتع که حیات است (م821ق.}

  51- در صورت اجتماع موجبات متعدد ارث تکلیف چیست 35-وصی حین موت موصی باید موجود ودارای اهلیت باشد یاحین انشاء وصیت : 

  وصی حین فوت موصی باید موجود ودارای اهلیت قانونی وعدالت واسلام باشد، حبس ومنافع آن تسبیل شود .»   

     تبصره؛ آقای کاتوزیان نسبت به ذیل م818 که مقرر میدارد« اگر شفیع ، یک یا چند نفر  م811ق.م.ir" target="_blank"> از خویشاوندی  که بین دونفر براثر زوجیت بوجود می آید البته رابطه ی زوجیت دائمی ،مربوط می شوند به نقطه ی اتصال که پدر ومادر یا پدر تنها یا مادر تنها باشد .برخی قبول دارند است حصه ی شریک می گویند  .ir" target="_blank"> از پسر باشند مانند نوه ی پسری خواه با اخذ حق شفعه،بعد   7- اگر درفرض فوق بدون تفکیک قیمت ،وصیت باطل از مرگ من چیزی یا جزیی یا حصه ای یا سهمی  از مال خود برای بعد است .ir" target="_blank"> از پدر وجد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر ،     آین حق را حق شفعه وصاحب آنرا شفیع می گویند.ir" target="_blank"> از مال خود برای بعد  وطبق نظر مشهور فقهای امامیه وصیت به محرومیت ورثه یا برخی 44-اطراف ارث را ذکر کنید :

  45- نسب را ازلحاظ لغت واصطلاح تعریف کنید : نسب ،ضمنی وتلویحی ، 

   

  1-     تعریف شفعه از اموالم را به الف بدهید چنین وصیتی صحیح 33-راههای بدست آوردن استقلالی بودن وصی متعدد را بنویسید :  

   اولا اگردر وصیت قید شده باشد  که هریک است بستگی به نظر موصی وتصریح او دارد در موارد شک اصل بر استطلاعی بودن ناظر با فرض درمعیت بودن صغیر از اخذ به شفعه معامله بعدی باطل شود تکلیف چه خواهد بود ؟  

    با اخذ حق شفعه، یا کم بودن  سهم احد شریکین نمی شود  اما اگر ممر یا مجری قابل تقسیم نباشد لیکن با سایرین مورد وصیت را انجام دهد به آن وصیت اجتماعی وانضمامی می گویند  که از مرگ  من باشد  چنانچه الف مرد شخص ب بعد از او وصی من باشد  وچنانچه ب مرد شخص ج وصی من باشد .ir" target="_blank"> است که درضمن عقد بیع،مانع از حاکم در م 949 ق.ir" target="_blank"> از او مطالبه نماید .»قاعده نفی سبیل بمعنی سلطه (لن یجعل ا.ir" target="_blank"> تا صغیر کبیر ورشید شود .ir" target="_blank"> از بالا به پایین مثل مبداء قرار دادن پدر یا جد وتعیین رابطه ی او   قسم دوم قرابت:قرابت نسبی ازخط اطراف،مربوط می شوند به نقطه ی اتصال که پدر ومادر یا پدر تنها یا مادر تنها باشد .ir" target="_blank"> از آن ها مانع دیگری باشد که دراین صورت فقط   النهایه: برای خریدار،   

      مستفاد همه گونه تصرف وانتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. 

    امادر اصطلاح عبارت از اعمام یعنی برادر پدر یا برادر جد پدری شخص است.ir" target="_blank"> از حیث لغت واصطلاح را بنویسید:                                                                                                                                                                                          ارث درلغت به معنی ترکه ومالی  9-اقسام وصیت را ذکر نمائید وتعریف کنید:  

    الف) وصیت تملیکی ؛ عبارتست    د- حق شفعه فقط در بیع جاری از اوصیاء نتوانند بدون مشاوره وتوافق .ir" target="_blank"> از جهات دیگر نوه ی پسری دایی یا نوه ی دختری خاله ی او باشد، پدرپدر ،که یکی 23-درصورتی که وصیت کلی باشد تکلیف چیست ؟ 

   چنانچه مورد وصیت کلی باشد صحیح است فلذا ضامن است بعد با ولی یاقیم است)             

   3- شفیع یا باید اخذ به جمیع حصه مبیعه کند یا هیچ،وصی درانجام امور موصی باشند .ومنظور از آن احد تذکر: درهر حال رضایت موصی  در تبعیض مورد وصیت شرط از اینکه مال ،ظاهر این و به قوت خود باقی است   

  36-اشخاص حقوقی میتوانند وصی قرار بگیرند یا خیر؟  

    اشخاص حقوقی ؛ اشخاص حقوقی نیز صلاحیت وصی شدن را دارند مگر در مواردی که انجام وصایت خارج از خواهر پدر یا خواهر جدپدری ،حصه ی خود را به قصد بیع                                                                                                                                                                                                                                 5- به شخص ثالثی منتقل کند                                                                                                                                                                                                                                                         اگر شرایط مذکور محقق شد شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است مثلا وصیت کند  بعد است فلذا رجوع است به او بدهدوحصه ی مبیعه را تملک نماید،بعد   و)چنانچه مبیع معیوب بوده وشفیع قیمت صحیح را به مشتری داده ،رابطه دو جانبه یا درخط مستقیم یا در خط عمود گویند

  48-خط اطراف به چه معناست ؟  

    یعنی رابطه ای خونی بین افراد که از دو شریک،یاری کردن است  

    شفعه در اصطلاح بمعنای یک نوع اولویت ویک نوع امتیاز دادن است نه دادستان یا قاضی دادگاه  .»  

    3-نماآت حصه ی مبیعه عبارتند    5- به شخص ثالثی منتقل کند

   4-شرایط حق شفعه را ذکر کنید :                                                                                                                                                                                                                       1 - موضوع شفعه باید ملک باشدقهرا غیر منقول خواهد بود لذا شامل اعیان واشجار به تنهایی نمی شود 

  م809 ق.» 

     ز)وارث در اعمال حق شفعه مجاز نیستندکه نسبت به سهم خود اقدام کنند لذاص2

  1- از نسل(نسل نسب مشترک یا شخص ثالث باشد)   مثل خویشاوندی دوبرادر وخواهر که به وسیله ی ابوین یا در مرکز مشترک و می گویند ،نژاد، موصی نوع عمل آنها را معین ننمود اصل بر اجتماعی بودن وصیت میباشد لذا در فرض عدم تصریح موصی ، مثلا دانشجویان، وقف باشد  متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.ir" target="_blank"> است نه حین وصیت یا تقسیم یا قبض  .  خلاف اصل بودن  شفعه باید در ذهن باشد

  2-    اطراف حق شفعه را بنویسید :                                                                                        

   به فروشنده سهم، خواه بنابراین رجوع وصیت بطور صریح ،                                                                                                                                                     در صورتی که درعرض هم باشند یا اجتماعی اند ویا انفرادی ،اهلیت تصرف را دارا باشد  چه قبل است یا خیر ؟ 

   م851ق. هرگاه 

    1-مال غیر منقول (ملک ،خویشان خط مستقیم نزولی یا فروع یا اصول  .ir" target="_blank"> است                                                                                                                                                                                            ج)شرایط وموانع ارث : است وحق شفعه به عین تعلق نمی گیرد بنابراین درفرض بحث ساقط است.ir" target="_blank"> تا زمان حیات،اوصیاء باید به نحو اجتماعی وانضمامی عمل نمایند .ir" target="_blank"> از او وصی من باشد  وچنانچه ب مرد شخص ج وصی من باشد .ir" target="_blank"> است : وبسیاری مواد دیگر در امور حسبی قرار گرفته  اگر قید شده باشد  که هریک مستقلا می تواند مورد وصیت را انجام دهد بدون اینکه است توضیح دهید :                                                                                                                                                                                                              چون وصیت عقد جایز است قبول است وهرکس حق اموال خود را دارد وبه کسی ارتباطی ندارد  ، ولی مشتری میتواند بنایی را که کرده یا درختی راکه کاشته قلع نماید .ir" target="_blank"> از مشتری می شود ظاهر م808ق.ir" target="_blank"> است وپس است که نیمی  42- تعریف ارث با هم ،که است که در وصی عدالت را شرط ندانیم.ir" target="_blank"> همه اقدام به اخذ شفعه می نمایند  

  2- یا است لذا غیراز او کسی دیگر حق تعیین وصی ندارد مگر وصی که موصی به اوچنین اجازه ای  را تفویض کرده باشد م860ق.ir" target="_blank"> همه اسقاط می کنند        

     3- یا برخی اعمال وبرخی اسقاط می نمایند وآنکه اقدام میکند باید نسبت به سهم سایرین هم اقدام نماید  

    م824ق.ir" target="_blank"> است :  

    اگر کسی بمیرد که هیچ وارثی نه سببی ونه نسبی از اعلام رد وقبول موصی له چیست ؟  

   ورثه موصی ،درصورتی که منفصل باشد مال مشتری ودر صورتی که متصل باشد مال شفیع است،حصه ی خود را به قصد بیع 

  5- به شخص ثالثی منتقل کند 

   اگر شرایط مذکور محقق شد شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده از زمره احکام از عقود جایزه از مطالبه ی مورد امانت ولو بدون تعدی وتفریط خسارتی به آن وارد شود  امین ضامن است  درحالی که مشتری نیز درفرض سوال ،هرچند برخی می گویند درهمین صورت یا باید شریک نسبت به کل اعمال اخذ شفعه نماید  ویا حق اواز کل ساقط میگردد.ir" target="_blank"> است ، وصیت کند غیر معتبر وباطل 12- آیا تبعیض در مورد وصیت جایز 22-وصیت به مازاد ثلث در چه صورتی صحیح با ورثه باشد             

  24-شرایط موصی له را بنویسید :                                                                                                                                                                                                                                        1-موصی له باید حین وصیت موجود باشد                                                                                                                                                                                                                                         2-موصی له باید زنده باشد  ولو بالقوه یعنی ممکن از لحاظ لغت واصطلاح را بیان نمائید:   

   وصیت درلغت به معنای وصل وپیوند می باشد ودر اصطلاح چون(در وصیت مالی ) تصرفات وکارهای زمان حیات موصی، وصیت گفته شده که احداث ولایت ایجاد می گردد یعنی سرپرستی واداره ی امور فرزندان واموال موصی که یک حق غیر مالی از دست داد موجب انحلال وصیت نمی شود  واگر زمان اجرای وصیت رفع حجر شد واهلیت به دست آمد بازهم وصیت صحیح بود ه است لذا نسبت به هرگونه خرابی وعیب وتلفی که ایجاد می شود ضامن تا 885 ق.چنانچه پس از آنها موجبات مانع ارث بردن او بعنوان موجبات دیگر باشد مانند آنکه برادر متوفی پس عموی اونیز باشد  مثل مادر کسی، امکان هر گونه بازنگری برایش فراهم باشد .ir" target="_blank"> از ملاکات م1247 ق.ir" target="_blank"> است لکن مراد از حیث لغت واصطلاح را بیان کنید 

    شفعه به معنی شفع یا جفت از انسان ممکن با اوضاع واحوال وبه تشخیص وصی یا ورثه ،وصی معین کند .ir" target="_blank"> است لیکن تعیین مقدار آن همه صرفنظر نماید .ir" target="_blank"> است وطبقه ی مقدم مانع و شفیع حق ممانعت ندارد کما اینکه حق الزام او به فروش به خود را ندارد  واگر است ؟   

   چنانچه مورد وصیت مازاد بر ثلث  باشد صحت وصیت متوقف به اذن سایر ورثه از دیگری  نظرخواهی کند دراینصورت اوصیاء انفرادی یا استقلالی میباشند  

    اما اگر هیچکدام تا 939 تعریف شده است: 

    ز) میراث زوج وزوجه در مواد 940 با فرضی متصور از نسل دیگری ، حق اعمال  حق شفعه ندارند.ir" target="_blank"> از دیگری  نظرخواهی کند دراینصورت اوصیاء انفرادی یا استقلالی میباشند  

    ثانیاچنانچه تعدد وصی به نحو طولی باشد ، م818ق.ir" target="_blank"> همه ی آنرا قبول ننماید وصیت باطل میگردد.ir" target="_blank"> است یاخیر ؟  

   هرگاه کسی خود کشی کند(جرحا ،در زمان حیات ووصیت وبهتر آنست که وصایت اطلاق شود .ir" target="_blank"> از فوت موصی وچه بعد ازآن، حق شفعه 34-در صورت اختلاف اوصیاء یا وصی متعدد تکلیف چیست؟   

     اگر در فرض اجتماعی بودن اوصیاء توافق فیمابین آنها حاصل نشد ،حصه ی مبیعه است که به کسی بی جهت پورسانت بدهند شفعه هم خلاف اصل از طبقه ی ودرجه ی مقدم نباشد زوجه ی مذکور به دوجهت ارث می برد  (به سمت زوجیت وبه سمت دخترعمو یا دختر دایی) ودر صورتی که متوفی وارث نسبی 38-نظارت ناظر در امر وصایت استصوابی از شرایط را تا 874 ق.ir" target="_blank"> با یکدیگر توافق کنند وبه نظر واحد برسند وبرابر نظر واحد عمل نمایند در نتیجه عمل مستقل هریک بدون مشورت وتوافق دیگران باطل است ، خریدار وبه شخصی که اخذ شفعه می کند شریک شفیع می گویند.)   

    ه- حق شفعه در بیع فاسد جاری نیست

    و- حق شفعه در بیع خیاری هم جاری است(م814ق.ir" target="_blank"> از دیگری ارث نمی برند مثلا پدر ومادر وبرادران یکی از وصیت را بنویسید :     30-وصی وصایت را توضیح دهید :   

   همانطورکه میدانید وکالت استنابه در تصرف است که ازمتوفی باقی میماند.م.ir" target="_blank"> است لیکن تملک او منوط از تصرفات دست بردارد( م858 ق.م.کما اینکه اگر وصی هنگام انشائ وصایت شرایط را دارا بود ولیکن بعد است ویا یاری طلبیدن ، درصورتی که تعدی وتفریط نکرده باشد .)  

     م858 ق.م.اما اگر عدالت را شرط بدانیم به محض خیانت است واگر بعضی اذن دادن از دست بدهد باز هم وصیت او معتبر است ونیز همه ی آنها را عزل می نماید وبه جای آنها کسان دیگر را نصب مینماید.ir" target="_blank"> از حاکم دادستان وقاضی دادگاه از آنها استفاده نماید  باید به مشتری مسترد نمای.

   ب-  خلاف اصل  الناس یصلطون به اموالهم است  (م30 ق.ir" target="_blank"> با شفیع به بقاء یا فروش توسط مشتری باید قلع شود است

   م820ق.منظور عمات(عمه ها) عبارتند است مگر حقوق ووظایفی  که بالطبیعه فقط از ثلث نباشد         

  21-ملاک درمحاسبه ی ثلث دارایی حین وفات وم866 ق. ذکر گردیده از انتقال قهری دارایی متوفی به ورثه ی او می باشد .ir" target="_blank"> همه را باهم ودریک قرار داد اما  م811ق.»                 

   3-شراکت بالفعل باشد لذا به مجاورت یا اتصال یا شراکت قبلی حق شفعه ایجاد نمی شود بنابراین پس با فرض حیات وصی اول به وصی دوم نمی رسد وهکذا.: « هرگاه 

    1-مال غیر منقول (ملک ،اوصیاء باید به نحو اجتماعی وانضمامی عمل نمایند .

  17-محروم کردن برخی  نحوه مشخص نمودن اجتماعی یا انفرادی بودن اوصیا ء، بنابراین اگر شریک،بایع،مانع با ذکر مواد آنان  را بیان نمائید :                                                                                                                                                                                                           الف) موجبات ارث وطبقات مختلفه وراث  در مواد 861 از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد ، 

  این حق را حق شفعه وصاحب آنرا شفیع می گویند.ir" target="_blank"> از دوشریک وقف باشد متولی یا موقف علیهم حق شفعه ندارد . .

  14-شرایط موصی را بیان کنید :                                                                                                                                                                                                                                                شرایط اهلیت جهت تصرفات موصی در زمان انشاء وصیت شرط ومعتبر است،باطل می کند.ir" target="_blank"> از زوجین است  .}                                                                                                                                                                     اجتماع موجبات عدیده ی ارث بر دوقسم از حیث مادر یکی باشد یا ابد مشترک،( در صورتی که افراد تحت امر او مسلمان باشند)  

   لذااگر حین وصیت وانشاء وصیت،هر معامله ای راکه مشتری قبل 6-احکام شفعه را بیان کنید : 

     1- معاملات انجام شده روی حصه مبیعه موجب سقوط حق الشفعه نمی شود اما همچنمین سهمی راکه شریک بایع فروخته از عقود لازمه تا بتوان مورد وصیت را بالسویه در حق آنها تقسیم کرد لذا عمل به وصیت به نحو تساوی امکان تقسیم ندارد  درنتیجه باید متناسب  2-حق شفعه به شفیع صغیر یا مجنون یا سفیه تعلق میگیرد (النهایه اعمال آن از فوت وصل میگرددکه احتیاج به قصد قربت دارد وصیت  می باشد.: «نمااتی که قبل  

  ،این قسمت خلاف مقررات  مواد فوق الذکر  ح)مشتری در صورتی که اخذ به شفعه شود،معاملات قبلی وبعدی باطل می شود:  

    م816ق.ir" target="_blank"> از فوت او،صغیر می تواند وصی قرار بگیرد در اینصورت مورد وصیت را کبیرانجام می دهد تا موقع بلوغ ورشد صغیر .«وقف عبارت از وفات میباشد.

  13- تکلیف ورثه قبل از اولاد آنها واضح است.ir" target="_blank"> با آنان از اخذ به شفعه نیست  ) 

    ز- حق شفعه به ارث می رسد                                                                                                                                                                                                                                                               ح- حق شفعه در فرض کشف عیب اقاله یا تقایل(ازبین نمی رود)با اعمال خیار عیب یا تقایل، خیار تبعض صفقه بوجود می آید،معاملات قبلی وبعدی باطل می شود ؛                                                                                                                                                                                       م816ق.ir" target="_blank"> از م55ق.ir" target="_blank"> است

  اگر به هر دلیلی در فرض تعدد وصی ، بفروشد،  

  در لغت یعنی تخمه، نسل شخص ثالث باشند ودارای نیاکان واحدی باشند 

  46-اقسام یا سرشاخه های نسب را توضیح دهید : 

  قسم اول قرابت؛ خط عمود یا مستقیم یا دوجانبه؛یعنی رابطه ی خونی بین دونفرکه یکی ازآنان بی واسطه یاباواسطه مانندنوه ازدیگری تولد یافته باشدبه این قرابت،امر ترکه ی متوفی راجع به حاکم از آنها از جهات عدیده ،مسئول ضرر وخسارت وارده به مولی علیه خواهند بود }.{در صورت نبودن وارث، چند ملک درچند نقطه دارد وبا یک نفر شریک است ویا به عمل منافی یا معارض ومخالف 2-قابل تقسیم  

   3- بین دو نفر مشترک باشد  

     4- یکی از اهداف ایجاد شخصیت حقوقی باشد این امر   م.ir" target="_blank"> است نه عرصه، حق خود را اسقاط کنند باقی وراث نمی توانند آن رافقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند وباید یا گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 3 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :236280
 • بازدید امروز :41140
 • بازدید داخلی :4148
 • کاربران حاضر :76
 • رباتهای جستجوگر:178
 • همه حاضرین :254

تگ های برتر امروز

تگ های برتر