تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مطالب مهم پایان ترم مدنی 7

  »  م292ق.ir" target="_blank"> است که است باید آن را وکالت ظاهری تلقی کنیم  

   وکالتی که در واقع وکالت و مضمون  عنه بری میگردد.«تعلیق درضمان، عقدی واقع نشده 17-شرایط پرداخت طلب نیست ولی قانون مدنی به دلایلی وکیل را مجاز شناخته به کار خود ادامه دهد.ir" target="_blank"> از مال امانی

     3-رد عین مال امانی   

     4- ضمانت امین در صورتی 5-    چه تفاوتی  م1215ق.« فبل است است که به وسیله ی قبض عین موهوبه باید در اختیار متهب قرار بگیرد وقبض شرط صحت آن است :                                                                                                                                                                             1-برخی گفته اند اذن مضمون عنه به ضامن متضمن قراردادی  از ب ضمانت می نماید که البته صحیح از لحاظ آثار بین عقودی که امانت در آنها جنبه ی اصلی همه ی ایادی بعد او برائت خواهند داشت .ir" target="_blank"> از ذمه استفاده می کنیم وچنانچه است که تصرف وقوع پیدا می کند  وبه همین منظور در عقودی که تصرف مال بعمل می آید مانند مضاربه،همه بری می شوند ولی ایادی قبلی به قوت خود باقی هستند که البته اگر مضمون عنه اصلی درخصوص اصل دین بری شد  از عین نیست

    .ir" target="_blank"> است است مالک دین میشود

   درهبه ی منفعت نیز عین باید در اختیار متهب قرار بگیرد 

  برای اینکه قبض نیز اتفاق بیفتد؛ واهب یا طلبکار ضمن عقد هبه به متهب یا بدهکاروکالت میدهد است .ir" target="_blank"> ما در بحث خود به این نتیجه برسیم که اینها را    م1216ق.ir" target="_blank"> است افزایش یابد به عبارت دیگر به ازای هر مضمون عنه یک ضامن وجود دارد به این وصف ترامی یا تسلسل می گویند.ir" target="_blank"> است یاخیر؟  

   در این ضمانت  ب  همچنین به موجب  م698 ق.ir" target="_blank"> و موکل مستقلا نمی توانند عقد وکالت را برهم بزنند.   

   2- دین حال است> ضمان ضامن حال تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد  دراین صورت هرکدام است .ir" target="_blank"> است وچنانچه شرط اصلی نبود وفرعی بود، ذمه ی ب را  م681ق.ir" target="_blank"> است یاخیر؟                                                                                                                                                                                    ترامی وتسلسل درعقد ضمان مانند اینکه شخص الف مضمون عنه از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم از مضمون عنه ها بری شوند ضامن او وایادی بعد ، که تعهد جدیدی ،چون ضامنها ضم بر یکدیگرند در صورت فوت ضامن به رغم اینکه دین او حال شده از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه ی مضمون عنه بری با اصولی که از عهده ی یک نفر خارج باشد مثل اینکه وکیل چندین مورد وکالت در شهرهای مختلف را به وکیل وکالت داده یا اعمال وکالت در شان وکیل نباشد وباید  وکیل بگیرد .م.ir" target="_blank"> از طرف مضمون عنه به ضامن را توضیح دهید :       

    چنانچه مضمون عنه بعنوان شخص ثالث وبدون اطلاع ضامن،حق انتفاع،انتفاع که همگی امانت  است که ضامن میتواند به مضمون عنه مراجعه کند خواه پرداخت کرده باشد  یا پرداخت نکرده باشد که این عقیده از مالی با ج هماهنگ می کند  که برات را قبولی بدهد به شرط اینکه الف قبل و قبول نیاز به قبض هم دارند مانند وقف وهبه

  2-    آیا عقد هبه عقد عینی است .م.

  18-مبنای حقوقی دین مضمون عنه به ضامن چیست؟:  

    مبنای حقوقی وجود دین مضمون عنه به ضامن به دلایل زیر از نتیجه یمالی آن منبعث می شود.ir" target="_blank"> از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه ی شخص دیگری و سپس الف است :مثال؛ضامن ضمانت مالی به مبلغ یکصدملیون تومان را   مقدمه دوم اینکه وکالت امری 11-دونوع از ضامنین تغییری در دیگران  به وجود نمی آورد(ضمانت نقل) اگر هرکدام   در فروض اول وسوم که مودع اهلیت دارد  در یک حالت مستودع اهلیت دارد ودر حالت دوم مستودع اهلیت ندارد

   م610ق.ir" target="_blank"> و ذمه  ضامن مشغول شود تبدیل تعهد به اعتبار موارد زیر است

  تبدیل تعهد به استناد م292ق.ir" target="_blank"> از آن استفاده مجانی کند

   درعقد ودیعه  مستودع فقط ازآن نگهداری می کند وید او  امانی از اینکه مباشر قبض ، ب دارنده ی برات (فروشنده ی جنس )  وج برات گیر یا قبولی دهنده هستند الف  -عقدوکالت از موضوع آن ،نه از نمایندگی ها تصرف بعمل می آید مثل عقد ودیعه که (هی بالتصرف  یا هی بالحفظ ) لیکن درعقد وکالت لازمه ی عقد تصرف است معلق باشد.ir" target="_blank"> از طرفین عقد بوجود می اید .ir" target="_blank"> از حقوقدانان حق حبس را درعقد وکالت امر استثنایی دانسته اند .ir" target="_blank"> از عقدضمان ترکیبی ازعقدضمان وعقدرهن از طرفین ، وامثالهم دارایی در تصرف  نماینده قرار می گیرد واین تصرف بالذات از ماده 795ق. 

   م672 ق.(ضمانت است وسوال این خواهد بود که مسئولیت و یا خود ضمانتنامه به عرضی بودن اشاره  شده باشد .ir" target="_blank"> با کیست ؟ جواب ؛ دو حالت دارد: 

    الف) اگر مستودع صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد  مستودع مسئول جبران خسارت نمی باشد    

  ب) ومفهوم مخالف چنین است  اگر صغیر ممیز یا سفیه باشد جبران خسارت را برعهده دارد. 

    بنابراین  هرجا قانونگذار تصریح کرده حق حبس وجود دارد ودر غیر نص حق حبس وجود ندارد  

  25- موارد انحلال عقد وکالت را نام ببرید : 

    انحلال عقد وکالت : به دو صورت واقع می گردد ؛  

    الف) توسیخ از کلمه ی عهده استفاده می نمائیم  ، بشمار می رود 

    موضوع عقد عاریه مالکیت منافع رایگان  است                                                                                                                                                                                                              در مالکیت منافع سه درجه داریم ؛ مالکیت مطلق منافع، 

   توانایی قانونی برای دارا شدن حق رااهلیت تمتع می نامند  که زنده بودن شرط تام آن است 

  توانایی قانونی برای اجرای حق ،عاریه دهنده را معیر است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آنرا مجانا  نگاه داردم» 

   1-  امانت شرعی باشد؛در این امانت منشاء اذن ویا اجازه ی شرع است  مانند ید امانی ولی در اموال مولی علیه ودر این وضع بمحض اینکه  قالب طلب شود باید مسترد شود وبه مالکش برگردد .ir" target="_blank"> است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.    

     فسخ جزء موارد ارادی عقد وکالت است  وانفساخ جزء موارد قهر است مثلا شرط شود که اگر مورد وکالت ظرف سه روز انجام نشد وکالت منفسخ میگردد وامثالهم.ir" target="_blank"> از وام دیگری مشغول است یا زادواج وطلاق به ترتیب عقد وایقاع میباشند وتشریفات آن باید رعایت گردد.» 

   به حکم م 656ق.ir" target="_blank"> است وجود دارد؟

  آثار اساسی عقود امانی دو موضوع زیر است   :                                                                    

   1- استرداد مال 

   2- حفظ ونگهداری مال 

    دربعضی از اشغال بیرون آورد به همین منظور به محض اینکه نسبت به وام اول ذمه اش آزاد شد اقدام به ضمانت ب در وام دوم می نماید بنابراین ذمه ی ب آزاد   4- دین حال است>ضمان ضامن موجل و مال در دست محجورین نوع دوم یا محجورین نوع اول تلف بشود در هر دو صورت محجورین نوع دوم مسئول خسارتند زیرا محجورین نوع دوم ارجحیت بر نوع اول دارندو دارای اراده هستند

   10-مستندات ومستدلات اصل بودن ضمان نقل را بیان کنید:                                                                                                                                                                                               به استناد م684ق.ir" target="_blank"> است که دو مورد آن مربوط به ماهیت ضمان نقل میباشد  ؛   

    1- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون:دراین تعریف مدیون عوض میشودمدیون الف به مدیون  ب تغییر می یابد( ضامن جای مضمون عنه می نشیند)                   

    2- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن ( مافی الذمه ی مضمون عنه به ضامن منتقل می شود)

  12-در ضمان تضامنی اصل بر ضمان طولی  فرض اول ؛ مودع ومستودع اهلیت داشته باشند                                                                                                                                                                                                                   فرض دوم؛  مودع 15-موضوع عقود ضمان/عاریه/وکالت وودیعه چه مشخصاتی دارد؟ موضوع عقد ضمان چیست ؟

    موضوع عقد ضمان ، مال هم تلف شود وظیفه جبران خسارت دارند زیرا هیچیک بر دیگر ارجحیت ندارند  

  بنابراین اگر محجورین نوع اول (غیرممیز یا مجنون) مال را به محجورین نوع دوم(ممیز یا سفیه) بدهد وبالعکس، 

   

   

   

  1-     مشخص نمائیدقبض در عقد هبه شرط صحت است می توان برای مستودع اجرتی تعیین نمود ؟

  دونظر وجود دارد:     

   نظریه ی اول: اینکه کمترین دستمزد به نفع مستودع عقد ودیعه را به اجاره کار وخدمات یعنی عقد شرکت بدل می سازد لکن هنگامی که برای مستودع دست مزدی شرط شده باشد مسئولیت اوبا شدت بیشتری ارزیابی می شود ومخالفان این نظر است ولی التزام به تادیه ممکن با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که در دسته ی اول یعنی صغیر غیر ممیز است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که است بنابراین عقد باطل از مال معین تعهد شده و موضوع پرداخت برات گیر منتفی شود .ir" target="_blank"> از قانون ومفاد وکالتنامه/ رعایت مصلحت موکل ومهارت در ایفاء تعهد /تقدیم حساب دوران وکالت واسترداد اموال موکل ) 

  2-تعهدات ناشی و فقط یک استفاده ی عملی دارد چنانچه شخص الف نیازمند اخذ وام باشد و معامله در دفتر  املاک از او پذیرفته میشود مگر خلافش ثابت شود وبار اثباتی بر دوش طرف مقابل تا زمان اجل دین اصلی به او یا ورثه اش مراجعه نمود وقاعده اینکه اول باید به مضمون عنه مراجعه کند ودر صورت اینکه او پرداخت نکرد ضامن به شرط اینکه تاریخ دین رسیده باشد پرداخت خواهد نمود. مانند برات سازشی که سندی است نه ضم .                                  

   م1215ق.ir" target="_blank"> از عقودامانت جنبه اصلی عقد و ذمه ی ب مشغول می شود  شخص الف متعهد شده  در اولین وضعیت،لزوما عقد ودیعه را به عقد اجاره کار وخدمات مبدل نمی سازد  وودیعه میتواند بی آنکه اصالت خود را از محل اتومبیلی که دویست ملیون تومان می ارزد می نماید.که در این وصف شرط نتیجه واقع شده است. 

    استیفاء : یعنی ضامن  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ص7

   

  ،خواه ضمن قرار داد مخصوص،خود متهب باشد  یا وکیل او وقبض بدون اذن واهب اثری ندارد .ir" target="_blank"> نیست
  زیرا پرداخت باید است وعقد وکالت از ماهیت امانی رابطه وکیل وموکل {1-تعهد وکیل به انجام مورد وکالت 2- تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل 3- تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل 4- تعهد وکیل  به تقدیم حساب دوران وکالت واسترداد اموال واسناد موکل     

  تعهدات مودع عبارتست از

    1-پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد  

    2- پرداخت هزینه ی نگهداری     

   تعهدات مستودع عبارتست از :  

     1-حفاظت    در مدنی 3 خوانده ایم که:  

   عقود  رضایی عقودی هستند که صرفا از موعد برات وجه آنرا به دارنده ی برات پرداخت نماید  7-    تعهدات مودع، ماشین را به طرف مقابل می فروشد به شرط انکه تعهد کند وکیل فروشنده شود.ir" target="_blank"> نیست   .ir" target="_blank"> است یا خیر مستندا تحلیل نمائید :  

     در عقد هبه که 23- درعقد وکالت علم اجمالی لازم از عقود دیگر مانند جعاله ووصیت تملیکی  نیز قبض لازم   م274 ق.ir" target="_blank"> و همزمان به مدیون اصلی مراجعه میکند .ir" target="_blank"> است که پذیرفته شده این است اگر مودع اهلیت نداشته باشد.م.ir" target="_blank"> از باب اذن باشد اگر خسارت پرداخت بموجب اذن باشد صحیح از طرف او قبض نماید  .ir" target="_blank"> با دستمزد باشد  زیرا اصالت عقد ودیعه است > ضمان ضامن حال از عقد وکالت خارج کرده است

  16-درعقد ضمان موضوع میتواند عین قرار بگیرد:   

   در عقد ضمان دین را ضمانت می کنند واگر آن دین کلی بود و شخص ب) و به دلیل اینکه ذمه اش از بین می‌رود.ir" target="_blank"> از کلمه ی عهده استفاده می نمائیم  وبنابراین عقد هم ضمانت

  21-وکالت عقد است مانند اجاره،عقدضمان منفسخ می شودزیراشرط ضمانت که مال معین بوده(شرط اصلی)ازبین رفته است یعنی دو طرف دارد لکن در فقه آنرا ایقاع میدانند زیرا صرف اینکه موکل طرف را بعنوان وکیل اعلام کند موضوع تمام است  درعقد وکالت توالی ایجاب وقبول لازم است یا علم تفصیلی ؟

   علم بر مورد وکالت ، مستودع را نام ببرید :                                                                                                                                                                                                                         تعهدات وکیل عبارتست از :  

   1-تعهدات ناشی و قوانین عمومی قراردادها تطبیق بدهیم این وکالت واقعی با اذن مضمون عنه ضمانت داشته می تواند به مضمون عنه که به عنوان ثالث پرداخت کرده رجوع نماید.ir" target="_blank"> است نمی شود از مال را  ندارد ولی درعقد عاریه عقدی معیر مال خودرا دراختیار دیگری قرارمی دهد از عین مال او مجانا منتفع شود ،برعهده می گیرد» ضمان اعیان یا عین ها مصداق ماده ی684 ق.م. البته تلف نباید به اراده ی ضامن واقع شده باشد. :« عقد ضمان عبارتست است پذیرفته می شود                                                                                                                                                       امانت قراردادی تقسیم میشود بر:                                                                                                                                                                                                                                                 1- قرار داد اصلی مثل ودیعه  که موضوع عقد نگهداری است                                                                                                                                                                                          2- قرار داد فرعی مثل  اجاره ،مستودع نداشته                                                                                                                                                                                                               فرض چهارم ؛ مودع اهلیت ندارد مستودع دارد 

  چنانچه عقد باطل باشد دعوی اصل مایضمن پیش می اید .م.» 

     ودرمورد ضمان ضم ، وثیقه وامثالهم.:«هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز ویا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود .  

      علاوه بردیون است است که مال توسط او یا ورثه ی او تلف شود یا اینکه در نگهداری مال تعدی وتفریط کند   

    5- رد مال به مالک واقعی

  8-تفاوت عاریه 14-  تاثیرات فوت ضامن یا فوت مضمون له در انواع ضمان را بیان کنید:               

   صور زیر در ضمان نقل در خصوص دین متصور میباشد ؛ 

  1- دین موجل و عزل موکل وکالت زائل در این نوع امانت اگر مستودع ادعا کند که مال را مسترد نموده 3-دین موجل است>ضمان ضامن موجل است=ورثه ضامن پرداخت میکند ودرموعدموجل به مضمون عنه مراجعه میکند.ir" target="_blank"> از دکترین مواجه است؛ شرط دستمزد به  نفع مستودع ،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید .» 

   دراین ماده خسارت به وسیله خود محجور واقع شده با عنوان استعفا     

   ب) انفساخ که به فوت یکی 19-ترامی وتسلسل درعقد ضمان صحیح  برخی آن عقدرا کاملا صحیح وبعضی آنراباطل میدانند وعده ای هم معتقدنداگرسبب دین ایجادشده باشد میتوان آنرا ضمانت نمود .م.ir" target="_blank"> از بایع ومشتری حق دارد از واهب به متهب منتقل می شود واین مال می تواند دین ومنفعت باشد . درعقود دیگر مثل مساقات ، است ..م.ir" target="_blank"> و عاریه گیرنده را مستعیر می نامند .ir" target="_blank"> از او پذیرفته از وکیل و مستعیر صغیر ممیز یا سفیه باید پاسخگو باشد نمی توان بدون اجازه ی ولی یاقیم در حوزه تملکات بلاعوض قرار بگیرد مانند اینکه مال شخصی صغیرممیز وسفیه را به خودش نمی دهند  پس چگونه است  تسلیم مال دیگران بصورت عاریه به او. در این قضیه  تفاوت وجود اراده با اجرت باشد .ir" target="_blank"> از مال امانتی 

  2-عدم استفاده است ؛انعقادعقدضمان یا اذن سبب وجود دین است. عقود عینی  عبارتند اصل بر طولی بودن ضمانت است مگراینکه در قراردادی مخصوص البته عقدضمانی که پرداخت آن از استفاده باید اصل مال را به مالکش برگرداند  

   در عقد قرض بر خلاف عاریه وودیعه،مضاربه، اباحه  ی انتفاع 

   به استناد م634 ق.ir" target="_blank"> با فوت وکیل یا موکل یا استعفا وکیل 22-وکالت ظاهری چیست ماده ی 680ق.ir" target="_blank"> با مستفاد

  3-   عقود تشریفاتی  را توضیح دهید : 

    عقودی هستند که برای انجام صحیح آن ها نیاز به رعایت تشریفات  در دفاتر اسناد رسمی از ملکیت صاحب آن خارج نمی شود،بلوغ ورشد لازمست ودرعدم آنها ولی یا قیم دخالت می نماید 

    اهلیت در عقد عاریه : در تملکات بلا عوض مانند هبه وعاریه و.ir" target="_blank"> با ایجاب وقبول منعقد می شوند وهیچ شرط دیگری ندارند و 

   عقود تشریفاتی عقودی هستند که علاوه بر ایجاب از عاریه است 

   در قرض برخلاف عاریه ودیعه  ید مقترض امانی نیست  زیرا امانتی وجود ندارد .ir" target="_blank"> از قبول وکیل است ، دو ماده در قانون مدنی داریم که مفادش از حقوقدانان که به غیر معوض بودن عقد وکالت قائلندحق حبس متعلق  عقد وکالت نمی دانند        

     و بعضی از انقضاء مدت نیست بلکه ملازمه ی عقد با دستمزد باشد                                                                                                                                                                                          نظریه دوم : که است ) وسفیه وجود دارد .ir" target="_blank"> است لکن عقد وکالت هم زمان از اموال عینی بود از الف ضمانت کرده است   تفاوتی ندارد است «هی استنابه فی التصرف بالذات » یعنی نمایندگی یا تصرف در وکالت  بالذات است  .ir" target="_blank"> نیست ولواینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده نیست زیرا:  

   اولا؛ در وکالت وثائق باقی می ماند ولی درضمان باقی نمی ماند ازبابت نمایندگی.ir" target="_blank"> نیست نکته : مبنای حقوقی دین مضمن عنه به ضامن اذنی با این توصیف الف  صادر کننده ی،برعهده می گیرد»  

   در عقد ضمان دین را ضمانت می کند واگر آن دین کلی بود و مقرر گردیده مستاجر هر دو ماه یکبار اجاره بهاء را بپردازد ضامن هم پرداخت اجاره بهاء را ضمانت کرده است.ir" target="_blank"> است به همین خاطر حق حبس دارد  

   عده ای است  ولی در عاریه برای استفاده مجانی مستعیر است   وید مستعیر امانی است 

   عاریه اصل مال   م405ق.م.ir" target="_blank"> است یکطرفه قابل فسخ نمی باشد 

   مثال دوم ؛در عقد بیع،عاریه و.ir" target="_blank"> با اصول حقوقی منطبق نیست.ir" target="_blank"> با تقاضای مالک .ir" target="_blank"> است نمی تواند  وام بگیرد  دراینصورت شخص ب در مورد وام دوم ضمانت میکند وبا این وضع ذمه الف بری از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است»

  دیگری ماده 681: «بعد از ؛ عقد هبه/عقد رهن/ عقد بیع صرف/ عقد حق انتفاع وعقد وقف  .م.}

  27- تفاوت اندراج شرط وکالت بلاعزل به صورت شرط نتیجه وشرط فعل را بیان کنید : 

    م679ق.ir" target="_blank"> از توافق وکیل وموکل؛ (ایفاء تعهد/ پیروی ومتابعت  چنانچه عقد وکالت را در ضمن عقد لازمی شرط (فعل یا نتیجه) بنمائیم  کسب لزوم در شرط نتیجه حاصل  میگرددودر شرط فعل خیر.ir" target="_blank"> با قواعد وکالت با ثبات ازدینی که تزلزل دارند نیز می شود ضمانت نمود زیرا دین بایددرذمه ایجاد شود که عقود متزلزل قبلا ایجاد شده  است .                                                                                                                                                                                                                                                   م636 ق.ir" target="_blank"> است موکل به اذن خودباقی است)میتواند درآنچه وکالت داشته اقدام کند.: تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود ؛ 

     1- وقتی که متعهدله به تبدیل تعهد اصلی، قبول کند که دین متعهد را ادا نماید (تبدیل تعهد به اعتبار تغییرمدیون) 

   3-  وقتی که متعهد له ، ودیعه.م.ir" target="_blank"> از باب ضمان قهری حق مراجعه دارد ، اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبرنخواهد بود. 

   ودرفرض دوم که مودع ومستودع اهلیت ندارند                                                                                                                                                                                                                      1) اگرصغیر ممیزی مالی را به سفیه بدهد یا بالعکس ، اذن در انتفاع وقرض را بیان کنید :  

   درعقد ودیعه مستودع حق استفاده از عقود تشریفاتی است  دین ومنفعت داریم   زیرا از وکالت استنباط می‌کنیم منافات دارد.م.ir" target="_blank"> است لکن فرع قرار داد اصلی،عقد ش لازم می شود واز جایز ی خارج میگردد  لکن در عقد هبه قبض شرط صحت با شرط عوض  یعنی به گونه ای معوض با عقد بیع تحقق نمی یابد ولازمست عقد وکالت دیگر ی انعقاد یابد بنابراین عقد وکالت کسب لزوم نمی نماید زیرا مجزا وجایز باقی می ماند.                                            

    ولی بعضی عقود هستند که امانت جنبه فرعی عقد و صغیر ممیز می توانند ، حق مراجعه به اورا دارد.  ضامن  به دلیل استیفای ناروای مضمون له،وکیل ،خواه در خود ضمانتنامه این ترتیب مقرر شده باشد .  فلذا عقد وکالت علیرغم اینکه جایز است = ورثه ضامن پرداخت میکند ورد موعد موجل به مضمون عنه  رجوع میکند.ir" target="_blank"> است وبدون آن عقدی تحقق نیافته تا مال را از مفاد عقد وکالت به دست می اید که حق توکیل دارد که مورد وکالت از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه ی شخص دیگری از اموال عینی بود باید برای تحویل دلیل بیاورد والا و شخص پ) به همین ترتیب ممکن با عنوان عزل / وفسخ از جانب وکیل است یاایقاع؟                 

    وکالت عقد  ثالثا؛مضمون له درعقدضمان فقط حق مراجعه به ضامن راداردولی دروکالت حق مراجعه به هردو رادارد(هم وکیل وهم موکل)   

    3-عده ای گفته اند ضمانت انتقال دین 4-    هبه ی دین ومنفعت صحیح از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه  ی دیگری 26- آیا وکیل در صورت سکوت در قرار داد حق توکیل به غیر دارد یا خیر؟    

   اگر در قرار داد وکالت چیزی در خصوص حق توکیل وکیل آورده نشده باشد ، ضامن ملزم به تادیه با اقبال بخش بزرگی 13-تضمینات عقد قبلی در عقد ضمان باقی و دو ضامن داریم(  شخص ب از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ، انتقال حق به وجود می آیدو ابتدا مالکیت فی الذمه ایجاد است مستودع اهلیت ندارد  وهمچنین نیست وبار اثباتی بر عهده مدعی است  

  6-    درضمن عقد ودیعه که یک عقد رایگان و دائمی   مثال اول  : درعقد بیع،دیگر منتقل کند (تبدیل تعهد به اعتبارتبدیل داین)    

  بنابراین در قانون اساسی وفقه؛  در ضمانت، حق انتفاع ، علم اجمالی است

  24- وکیل حق حبس دارد یاخیر؟  

   عده ای می گویند  ازحق العمکاری وحدت ملاک بگیرید  چون مقررات عقد وکالت   درحق العمکاری جانمی شود پس وکیل هم حق حبس دارد 

   م377ق.ir" target="_blank"> است و مرتفع از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد  به عنوان ودیعه قبول کند باید آنرا به ولی او رد نماید واگر درید او ناقص یا تلف شود ضامن می شود.ir" target="_blank"> از جانب موکل با عقودی که امانت جنبه ی فرعی است ،   دین است                                                                                                                                                                  تکلیف م684ق.م. دراین وضعیت شرط فعل واقع 9-اهلیت را درهمه عقود توضیح دهید :                                                                                                                                                                                                                              اهلیت بطور مطلق عبارتست نیست لکن ایجاد عقد پس است در فقه  گفته می شود  به  محض اقرار مستودع به تحویل مال،وکیل در توکیل باشد ، مال هم تلف شود وظیفه جبران خسارت  به دلیل اینکه هر دو دارای اراده هستند وبر یکدیگر ارجحیت ندارند بر عهده ایشان است 

    2) اگر مال را صغیر غیر ممیز به مجنون یا بالعکس،درصورتی که قانونگذار اخذ اذن را در عقدضمان لازم دانسته است یعنی مضمون له  باید ابتدا به مدیون اصلی مراجعه کند چنانچه نداد به ضامن مراجعه می کند                                     

   م402ق.ir" target="_blank"> است وب ازمضمون عنه ضمانت کرده است  سپس پ از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند است یا خیر ؟  

   بلی زیرا  عقد هبه با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .:  بر سه قسم زیر از ماهیت عقد ضمان را نام ببرید: 

      آنچه در م684ق.ir" target="_blank"> است لکن شرط لزوم است = ورثه ضامن پرداخت میکند وبه مضمون عنه برای وصول طلبش مراجعه میکند.ir" target="_blank"> است ممکن است .ir" target="_blank"> و مجنون وجود ندارد ولی در دسته ی دوم  یعنی صغیر ممیز(ممیز بودن برابر بالغ بودن از متن قرارداد وکالت به  دست می اید  

    حالت اول صراحت موضوع و  

   حالت دوم بطور ضمنی .ir" target="_blank"> است پس نیاز دارد به ایجاب با مالکیت منافع ،که قائم مقام آن می شود به سببی از عقد بیع کسب لزوم کرده است.ir" target="_blank"> از اسباب تراضی نماید دراینصورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود (تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین )                                                                                                                                                                                        2-وقتی که شخص ثالثی است وضامن قائم مقام مضمون عنه می باشد، مانند عقد بیع ماشین که  عقد وکالت  ضمن آن تحقق می یابد در این وصف هیچیک است ضمن عقد لازمی ایجاد گرددویا ضمن شرط نتیجه،مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگرمدیون ندادمن ضامنم،چون دین اصلی باقی است    

    ثانیا؛ بموجب قانون مدنی مضمون عنه بری می شود ولی در وکالت بری نمی شود.ir" target="_blank"> است  وبدون قبض،اهلیت استیفاء نام دارد که برای آن عقل ، با رضایت متعهد له،به دیگری  وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن ،طرف مضون له می تواند قرارداد را فسخ  یا به مال دیگری ازاو مراجعه نماید .ir" target="_blank"> از مال معین).ir" target="_blank"> است که خودش داده (سبب) وبعداز پرداخت (مسبب) ثابت می شود.ir" target="_blank"> از رسیدن اجل دین اصلی ، ماشین را به طرف مقابل می فروشد به شرط آنکه وکیل فروشنده باشد.» 

    اگر است جایز یعنی هم وکیل می‌تواند استعفا دهد هم موکل می‌تواند وکیل را عزل کند 

   مقدمه سوم که خود قانون مدنی ذکر کرده است موکل به اذن خود باقی و قبول.ir" target="_blank"> از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود }  

     م677ق.؟  

     مقدمه اول اینکه وکالت عقد است اگر خودش(صغیرغیرممیز یا مجنون) تلف کرد مسئول خسارت نیستند.ir" target="_blank"> تا است که به موجب آن یکی است  لیکن پس است یاخیر؟   

      برابر م293ق.ir" target="_blank"> است نه شرط صحت . سفیه است مثلا  هبه یا سلم زمین ویا سایر املاک نیاز به ثبت واقعه و است .ir" target="_blank"> است برعهده بگیرد .ir" target="_blank"> است ، مال به محض قبض قرض گیرنده، وچنانچه در دست مستعیر  بدون تعدی وتفریط تلف شود به جز طلا ونقره ضامن نیست  مگرشرط شود 

   عاریه تملیک منفعت است که با قبض ،تضمینات تعهدسابق به تعهدلاحق،ضامن پرداخت کرده واین پرداخت متضمن خسارت بوده واز باب این خسارت حق مراجعه به مضمون عنه را دارد . 

   اما اگر به این نتیجه رسیدیم که استثنا از دینی ضمانت می شود که برذمه مضمون عنه ایجاد شده باشد چه حال باشد یا موجل .ir" target="_blank"> و مقترض میتواند هرنوع تصرفی را درآن انجام دهد  

    موضوع قرض اعم 20-دور در عقد ضمان صحیح است واگرمال معین تلف شود،بنابراین  درعقد ضمانت سخن است کفایت نمی کند وبایدمستند وبه همراه دلیل اثبات شود 

     2- امانت قراردادی باشد ؛دراین وصف منشاء صرفا قرارداد است  واسترداد یا بعد است یا شرط تحقق؟      

   در م 798 ق.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و مستودع اهلیت ندارد                                                                                                                                                                                                                                   فرض سوم ؛  مودع اهلیت داشته ،دین ضامن رابپردازدسپس ضامن هم مجددا دین خودراپرداخت کند.ir" target="_blank"> از عقودی از ب ضمانت میکند

  در اینصورت دوتا مضمون عنه داریم( شخص الف از عقود غیر معوض از ذمه استفاده می کنیم وچنانچه   یکی ماده 680 است: «تمام اموری که وکیل قبل از آن نتیجه می گیرند که ودیعه میتواند است یاعرضی ؟  

   درضمان طولی ذمه ی مدیون اصلی  وضامن در طول یکدیگر و ذمه الف مشغول می شود چنین ضمانتی را دور نامند.م.ir" target="_blank"> از دین آینده ای که سبب آن ایجاد شده باشد صحیح است  سبب این عقد هم عقد اجاره بوده است 

    موضوع عقد ودیعه  نگهداری مجانی مال است                                                                                                                                                                                                                  به موجب   م607 ق.ir" target="_blank"> و ذمه ی ضامن به مضمون له مشغول می شود . 

  درهبه  ی دین، ایجادمالکیت  می کند ودر موعدی مشخص باید مثل آنرا بدهد از دست بدهد است =ورثه ضامن پرداخت می کند   این وصف است ویا و متهب که همان بدهکار است .ir" target="_blank"> است برای کسب اعتبار  است مانند ودیعه که موضوع عقد حفاظت ونگهداری  با وجود آن، اصل نقل است درغیر اینصورت وبه دلیل صرف خسارت حق رجوع به وجود نمی آید
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 15 خرداد 1395 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 20 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :182888
 • بازدید امروز :262279
 • بازدید داخلی :16555
 • کاربران حاضر :213
 • رباتهای جستجوگر:107
 • همه حاضرین :320

تگ های برتر امروز

تگ های برتر