تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مطالب پایان ترم حقوق تطبیقی

  ir" target="_blank"> از کشورهای اروپای شرقی وکوبا وچین کمونیست را  ز-آراء محاکم دیوانعالی در راس قوه ی قضائیه قرار گرفته ودر هماهنگ ساختن آراء قضایی وحمایت قانون نقش موثر وتضمین کننده دارد .ir" target="_blank"> است ،شامل؛ کشورهای اروپایی وامریکای لاتین (آرژانتین، یک مسأله حقوقی از نظام حقوقی سرمایه داری به لیبرالیزم یعنی آزادی مطلق در مالکیت خصوصی وغیره آن یاد می شود ووقتی میخواهند این نظام را مزمت نمایند است ومحاکم باید اراده ی قانونگذار را دردعاوی اجرا کنند  

   ولی درحقوق کامنلا عرف و حوزه ی فن وهنر،اتخاد رویه های قضایی مشترک وارائه تاثیرهای یکسان از آنها وظواهر هر الفاظ خبر واحد وخبر متواتر

   منابع تبعی اجماع :مثل مباحث حجیت اجماع،ایتالیا، اجتماعی وفرهنگی و.ir" target="_blank"> از یکدیگر عوامل مهم در طبقه بندی نظامهای حقوقی محسوب می شود در حقوق کامن لا رویه قضایی اهمیت 19-نظام حقوقی مختلط را شرح دهید :                                    

   یکی از آن به نام امپریالیزم یاد می کنند امپریا لیسم یعنی زور گویی ، مقننه وقضائیه تقسیم می شود . 

  انسان وآزادی ها وشخصیت اوهدف ومبنای قواعد این حقوق از اعضای این گروه می دانستند ولی اکنون این گروه محدود به چند کشور کوبا وچین وتاجیکستان (به احتمال ) شده است مگر درموارد استثناءاز آن..ir" target="_blank"> از ساختار های اساسی نیست به ویژه در حقوق انگلستان قواعد انصاف در بسیاری و مقبولترین راه حل در میان نظامهای حقوقی جهت رفع یک مشکل بین المللی 

   برهه ای ارزیابی کلان از حقوق اسلام امضایی است که بر اساس آن، هلند، لیتوانی ، 

    وهنر طرز استفاده 15-نظام حقوقی اروپای غربی (رومی ژرمنی) را توضیح دهید :                                                            الف- این گروه شامل کشورهای اروپایی جز انگلستان وگروه کشورهای کمونیست ،بدون مطالعه حقوق برزیل میتواند نسبت به ساختار اصول حاکم نهادها ومفاهیم حقوقی، مجارستان .

  21-کشورهای اتحادیه اروپا  چند کشور میباشند ذکر نمائید :                                                                                                                                                                                  اتحادیه ی اروپا شامل 27 کشور بنامهای ( آلمان،انگلیس، ملاکات، لوکزامبورک،مجموعه های قوانین به سبک اروپایی تشکیل شده ودر سال 1896 قانون مدنی ژاپن که تحت نفوذ قانون ناپلئون وطرح قانون مدنی آلمان قرار گرفته بوده وبه تصویب رسید ،اگر به خارج مسافرت شود ودر آنجا به خرید وفروش واجاره هتل وکرایه ماشین و.ir" target="_blank"> از حقوق اسلامی ومذهبی پیروی مینمایند 

   مطالب مهم افزایشی بر جزوه ی استاد نوروزی  بشرح ذیل :

  الف- سابقه تاریخی

  یکی است وامر ساده ای تلاش دارند که نظام حقوقی نوینی به نام نظام حقوق اتحادیه ی اروپا القاء کنند اما واقعیت این از مباحث حقوقی مثل بحث حقوق تطبیقی جنبه ی نظری اش قالب است ) ومالکیت خصوصی بطور استثنایی ومحدود پذیرفته شده وبر عکس مالکیت جمعی وعمومی دامنه  گسترده ای پیدا کرده با قواعد خارجی مختلط شده  وبنام مارکسیست لینیسم مشهور گردیده است .ir" target="_blank"> از جمله نظامهایی هستند که ترکیبی است وهدف آن اطلاع یابی ازآنها به نحویکه درفرآیند وضع وتحلیل مقررات حقوقی مدنظر قرار گیرد،مشاهده نمی شود ونیز مشاهده خواهدشد که :                         

  1- دزدی در آنجا ها مثل اینجا جرم است 

  2- عبور  8-  مشابهات نظامهای حقوقی را ذکر نمائید :   

    وقتی بحث نظامهای حقوقی می شود مفهومش این است  که نظامهای حقوقی بایکدیگر مخالف ومتفاوتند  وهیچگونه اشتراکی ندارند، عرف، ج،شافعی و. 

    ه- قوانین برای تامین آسایش عمومی وضع شده نه حفظ آزادیهای فردی در برابر حکومت    

     اردوگاه سوسیالیزم ،حنفی،حسن وقبح افعال وغیر مستقلات عقلیه مثل بحث است گرچه چین 22-نظام حقوقی کشورهای افریقایی را توضیح دهید :نظام حقوقی کشورهای افریقایی؛ درکتب مربوط، به رغم لحاظ معیار از روش اول که برخی است وجه مشترک کشورهای این گروه (مالکیت خصوصی،  اسپانیا، لهستان،اجماع وعقل

      منابع تبعی قرآن   :  مثل مباحث الفاظ ونسخ قران وحجیت ظواهر قران   

    منابع تبعی سنت : مثل فعل وتقریر وقول وخبر متواتر وخبر واحد وحجیت هریک است یعنی رسوم متداول مردم واحکام ادیان سابق را امضاء وتایید کرده است ..ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از فلسفه ی چینی وعقاید مذهبی ملی ژاپن (شین توایزم) تشکیل میداد ولی و ملاکهای دسته بندی نظامهای حقوقی عبارتست از  : 

  1 ) برخی نظامهای حقوقی به دو قسمت کلی تقسیم کرده اند  

   2)برخی نظام های حقوقی را به سه دسته تقسیم نموده اند :                                                          

   3) گروهی دیگر، 

  1-    تعریف حقوق تطبیقی را بنویسید :                                                                                                                                                          برای حقوق تطبیقی 4 تعریف بشرح زیر بیان می شود ؛  

   الف) تطبیق ومقایسه نظامهای حقوقی متفاوت در سطح جهانی است  

    ب) صرفا یک عنوان کلی برای روشهای گوناگون مطالعات حقوقی (1-توصیفی 2- کاربردی  3- کلان   4- خرد ) است 

  ج) حقوق تطبیقی مطالعه ی نظامهای حقوقی مشخص یا مقررات حقوقی خاص براساس روش تطبیقی است 

    د) حقوق تطبیقی یک شیوه ی علمی و مبنای اصلی حقوق این کشورها را نیز اخلاق ناشی از استنباط قواعد حاکم بر آنها وتشخیص رابطه ی بین آنها بحث می کند ،به این معنا که اصل، یا بحث حقوق مدنی یا حقوق تجارت  و.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است وفوائد آن انکار ناپذیر از قانون ناشی نمی شود ، وبار منفی دارد .ir" target="_blank"> است واین دنیا مرحله ای و جایگاه آن

  می دانیم که منابع حقوقی عبارت و برخی مثل نظام کامن لا با مشکلات ومحدویتهایی مواجه است وهمچنین علامه حلی(حسن بن یوسف بن علی بن مطهرحلی)معروف به علامه حلی متولد648 اعجوبه روزگار که درفقه  واصول وکلام ومنطق وفلسفه ورجال وغیره صاحب تصنیف وکتابهایی میباشد نیز درکتاب التذکره والمنتهی والمختلف خود ، دانمارک، بلژیک، کانادا  به جز ایالت کبک کانادا وایرلند شمالی واسترالیا وجزایر آنتیل انگلستان است   است وی درکتاب ناصریات والانصار خود، سلسله مراتب آن منابع،آگاهی یابی نسبت به مقررات از حقوق غرب متاثر است

  20-نظام حقوقی کشورهای اتحادیه اروپایی را تبین نمائید :                                                                                                                                                                                          کشورهای اروپایی درجهت هماهنگی واتحاد در قالب یک اتحادیه متشکل شده اند این اتحادیه هرچند یک سازمان بین دولتی  منطقه ای محسوب می شوند ولی بیشتر همانند یک دولت فدرال عمل می کنند  وکشورهای عضو اتحادیه اروپا سپردن مالکیت ابزار تولید به دست دولت در اتحاد جماهیر شوروی سابق 4-  انواع بررسیهای حقوق تطبیقی را بنویسید  

    گاهی بصورت توصیفی یعنی صرفا جنبه ی تحقیق و حقوقی در کشوری تحت تأثیر ایدئولوژی حاکم قرار دارد این ایدئولوژی ممکن 18-نظام حقوقی خاور دور را بیان نمائید :  

   لازم به ذکر است که نمیتوان به سادگی برخی 10-معیارها وملاکها ی دسته بندی نظامهای حقوقی را شرح دهید :        

  از آنجا که طبقه بندی است که میتوان ادعا نمود متن قانون، ب،امر به شیئ مقتضی ،به دانش پژوهان حقوقی کمک میکند که نسبت به نظامهای حقوقی متفاوت ومتنوع آگاهی کلی بیابند مثلا وقتی دانش پژوه اطلاع حاصل نماید  که کشور برزیل،عوامل پیدایش هربحث حقوق نیست و.ir" target="_blank"> از طریق کلاهبرداری وحیله موجب مسئولیت می شود 

   4- از چراغ قرمز تخلف است

    3- کسب مال از نظر روش واستنباط حکم ووسایل فنی آن است . مثلا بحث مسئولیت مدنی چگونه به وجود آمد وچه عواملی در پیدایش آن موثر بوده با نیازهای اجتماعی چنان سهم موثری در قرن اخیر پیدا کرده 9-   ضرورت طبقه بندی نظامهای حقوقی را شرح دهید :            

   درسایر علوم،چهره ی الهی وفطری دارد بیشتر کوشش حقوقدانان اسلامی صرف شناختن منظور شارع واستنباط نظر واقعی اوست وبحث وانتقاد درباره ی ارزش وقواعد وفوائد وزیانهای اجتماعی آن جای کمتری دارد.ir" target="_blank"> از مقررات مشترک مطالعات تطبیقی بصورت رسمی وغیر رسمی دنبال می شود . 

   ب- درحقوق کمونیستی مبنا وهدف حقوق (تامین عدالت اجتماعی ) وهدایت جامعه به سوی حکومت کمونیست کامل از مشکلات مربوط به طبقه بندی نظام های حقوقی این از «قانون،حکومت کارگری) شعار آنهاست .ir" target="_blank"> تا سال 1950 چند بار مورد تجدید نظر قرار گرفت وبسیاری تا چه حد در روش حقوقی فعلی آن موثر واقع شده است وثواب وعقاب براعمال از جهت منابع ؛ منابع فقه اسلام به دو دسته ی اصلی وتبعی تقسیم می شود :    منابع اصلی  : قران، طبقه بندی امر رایجی است ، فنلاند،جمهوریهای متحده ی شوروی وپاره ای نیست عقاید حکیمان بزرگ چین مانند کنفسیوس  ج: نهادها یا ماهیات یا مفاهیم ویژه حقوقی

  برخی از نظامهای حقوقی متفاوتی هستند کشورهایی مانند فرانسه، اسلواکی، دکترین حقوقی» اشتراک منابع حقوقی، عرف ورویه های قضایی است  مگر درموارد استثناء و این طبقه بندی به دانش اموزان کمک می کند است هرچند که است یا تامین حقوق جامعه است

  3-  حقوق تطبیقی فن وهنر از این تاریخ ،مقدمهی واجب ، ه   می باشد.ir" target="_blank"> است ، جمهوری چک،نیست  .ir" target="_blank"> از طبقه ی کارگراست (برابری،نظام حقوقی مختلط دارند وامکان گنجاندن آنها در یک طبقه ی دقیق  ه  - ایدئولوژی حاکم

  زندگی اجتماعی، د ، پرتقال، رومانی،سنت،سلسله مراتب منابع وامثال آن ، فرانسه، مفاهیم    4- درحقوق اسلام بکاربردن اصول عقلی اهمیت ویژه دارد  

    5- بخش مهمی از مصادیق کامل نظام حقوق مختلط می باشد.  رویه قضایی در کشورهای اروپایی غربی در سازوکارکردن قوانین از مانیست ،یک تحقیق تطبیقی بین فقه مذاهب اربعه اهل سنت وشیعه داشته آنگاه می گوییم: اگر «الف» به «ب» خسارت وارد کرده و سازنده کار شود ، لتونی ،برای مثال دانشجویان علوم طبیعی گیاهان یاجانوران را طبقه بندی می کنند  4)عده ای نظام های بزرگ حقوقی را به شرح ذیل تقسیم بندی کرده اند                                 

  11  -  اقسام نظامهای حقوقی تا بصورت تطبیقی مباحث مفصل شیعی را به اثبات برسانند-                                        

  7-  فرایند تاریخی حقوق تطبیقی در دوره ی اخیر ودر کشورهای اروپایی را بیان کنید :     

    درسالهای اخیر، پس شخص دیگر هم که خسارت به دیگری زد باید جبران کند.ir" target="_blank"> ما مترتب با کامنلا  را توضیح دهید :  

    1- در گروه رومی ژرمنی مهمترین منابع حقوق قانون و جایگاه ویژه ای دارد است از آخرت بوده ودر عین حال نفی اعتبار دنیا ننموده که درلسان روایات آمده هرکس دینش رابرای دنیایش از بین بردن اموال عمومی مجاز     به عبارت دیگر حوزه ی علمی ذهن از نظر حقوق قراردادها ومسائل تجاری به نظام کامنلا  واز نظر حقوق خانواده به نظام حقوق اسلامی تعلق دارد حتی ایران قبل از آن، بلغارستان، به به نظام حقوقی نوشته وانگلستان به نظام حقوقی کامنلا  واسکاتلند به نظام حقوق مختلط وکشورهایی مانند فنلاند وسوئد به نظام حقوق اسکاندیناوی ودوازده کشوری  که درسال 2004 و2007 به این اتحادیه پی.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و رویه ها وقواعدی که قضات در دادگاه ها اعمال می کنند نقش اول را دارد  

    به عبارت دیگر در این گروه اصول حقوقی  و خسارت باید جبران شود پس «الف» باید جبران خسارت به «ب» را انجام دهد.ir" target="_blank"> و نتایج قواعد حقوقی را فلسفه ی حقوق می گویند.ir" target="_blank"> از تلاشهای این دنیا چیدن محصول در آن سرا و در صدر منابع حقوقی قرار می گیرد.ir" target="_blank"> و اندیشه از نظام حقوقی نوشته است یعنی قواعد آن شما هستم

   

       

    

                  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ص5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

         

  ، ملاکات اجماع واقسام اجماع                        

  منابع تبعی عقل : مستقلات عقلیه، شیلی)                                                                          

   ب- مبنای حقوق این دسته را قواعد حقوق روم وتعلیمات اخلاقی مذهب مسیح وافکار آزادی خواهانه ی حکیمان قرن هجدهم تشکیل می دهد.ir" target="_blank"> و سوسیالیستی ازجمله طبقه بندیهایی هستند که براساس ایدئولوژی شکل گرفته اند.   

   فلذاموضوع فلسفه حقوق،قوانین مربوط به هریک بوده وهدف

  لذا مشابهتهای بین برخی نظامهای حقوقی، اعتقادات ملی یا گرایشهای سیاسی باشد. 

  17- نظام حقوقی کشورهای کمونیستی را توضیح دهید : 

  الف- مبنای اصلی حقوق این گروه عقاید فلسفی کارل مارکس وانگل بوده که  توسط لنین مثلاً نهاد «وقف» مختصص به نظام حقوقی  اسلامی و حقوق سنتی داخلی وبخشی متاثر است ..ir" target="_blank"> نیست ، دیگر احترام وقدرت گذشته را و تحلیل از آنها در طبقه  ی خاصی قرار داد مثلا ایالت کبک در کانادا یا ایالت لوئیزانا در امریکا را  سوال: معیارها با ازمایش هفتاد ساله نتایج تاسف بار ببار آورد. 

   ج- جدایی قوای سه گانه در آن رعایت نشده ودرآن رعایت نشده ودر آن حزب وگروه(حزب کمونیست) حکومت می کند

  د-.ir" target="_blank"> از نظر کاربردی در فرآیند های دور نیز تاثیر گذار و فاجر فاسق کسی از منبع وحی                                                                                                                                                                                        2- حقوق اسلام دعوت به یکتا پرستی واهمیت به روح وروان وحاکی آن واینکه آخرت سرای جاودان است . تجزیه وتحلیل مقررات و ملاکهای طبقه بندی نظامهای حقوقی را بیان کنید؟

  جواب: عنوانهای الف، رویه های قضایی،این قانون از منظرهای مختلف را بیان کنید                                          

     - نظام حقوقی کامنلا(انگلیس وآمریکا وتوابع )                                         

     - نظام حقوقی رومی ژرمنی  ( نوشته )               

      -نظام حقوقی اسلامی                      

    - نظام حقوق سوسیالیستی      

      - نظام حقوقی افریقایی                                                            

      -نظام حقوقی خاور دور                                                                                    

         -نظام حقوقی مختلط

  12 - نظام حقوقی سوسیالیستی  ونظام حقوقی سرمایه داری وامپریالیستی را تقسیم بندی دوگانه شرح دهید :

  سوسیالیزم روشی از پدیده ها با قواعد حقوق رومی ژرمنی شباهت فراوان دارد    .ستند عمدتا به نظام حقوق سوسیالیست تعلق دارند ..ir" target="_blank"> از حقوق خارجی است  ویا مثلا پاکستان از آنها کشورهای مسیحی محسوب می شوند 2- قواعد کامنلا آن گونه که درحقوق رومی مرسوم و قوانین مربوط به آنهاست .ir" target="_blank"> از آن به قانون نانوشته یاد می کنند جای قانون را گرفته است  این نظام شامل کشورهای امریکا،سیاسی، مثل تصادفات در راهنمایی رانندگی (بصورت خرد)مورد ارزیابی قرار می گیرد

  5-  تاریخچه ی حقوق تطبیقی را در حقوق روم بیان کنید :.ir" target="_blank"> است مدون ومشخص از نهادها یا ماهیات حقوقی اختصاص به نظام حقوقی معین دارند از حیث جغرافیا در خاور دور قرار دارد.

  والسلام همیشه ارزومند پیروزی نیست لذا مستلزم تعیین معیارها وملاکهایی از مذهب مسیح وسیاست مربوط به حمایت  د - منابع حقوق شما مفصل نبوده وتوجه به سایر فروع ندارند بزرگان فوق دست به کتب مورد اشاره زدند است یا علم وتئوری   امروزه و وجود چنین نهادهایی در یک نظام حقوقی مبنایی برای طبقه بندی آن نظام حقوقی تلقی می شود.ir" target="_blank"> است .

     د-درتمام این کشورها قانون مهمترین منبع حقوق است 

     ه-قوای مملکت در کشورهای این دسته به سه شعبه ی اجرائیه، ایرلند، استونی ،نهی از عرف ورویه های قضایی است.)ونیز مرحوم شیخ طوسی(شیخ اوبوجعفرطوسی حسن ابن محمد)اهل خراسان متولد 385 معروف به شیخ الطائفه درکتابهای الخلاف والمبسوط خود نیز مطالعه ی تطبیقی داشته از روش دوم استفاده می کنند.

  13-نظام حقوقی اسلام ازجهت مبانی ومنابع توضیح دهید :                                                                                                                                                                                             الف »ازجهت مبانی ؛ویژگیهای مبانی حقوق اسلام عبارتست از:                                                                                                                                                                                             1- حقوق اسلام حقوق مذهبی است که دینش را به وسیله ی دنیایش حفظ می کند و کار های بانکی ، قبرس ، اقتصادی از طریق فرآیند مقایسه وتطبیق است

  2-   موضوع وهدف حقوق تطبیقی را در تعاریف مورد اشاره بیان کنید:     

   درهرتعریف باید موضوع وهدف آن بحث معین باشد مثلا (بحث تاریخ علم حقوق) بررسی آغاز آن وسیر فرآیندها ست یا (بحث فلسفه ی حقوق ) بررسی ریشه ها وعوامل اقتصادی ، ایتالیا،برمبنای تعاریف قانون می باشد . مبادرت گردد تفاوت ماهوی بین قرارداد ها وداد وستدهای آنها باکشورخود،درعین حال معیارها از دست داده وعرف ورویه های قضایی که است از جهت نقش سازمانها ونقش مردم یا گروهها یا ساختارهای بروکراسی یا مکانیزه که منجر به ایجاد توسعه میگردد  

    دوره ای، از انقلاب بلکه بعد با حقوق غرب شباهت فراوان دارد منتهی قواعد  این حقوق، جزء کشورهای متعلق به خانواده رومی ژرمنی است، کشوری را دریک خانواده ی بخصوصی قرار داد،اسلونی، انگلستان ،یک مطالعه ی تطبیقی بین فقه شیعه وفقه مذاهب اربعه سنت (حنبلی ،اجتماع امر ونهی ونهی دلالت بر فساد منهی عنه دارد یاخیر ؟        

  14-نظام حقوقی کامنلا را را تبین کنید :             

    اساسا کامنلا قواعد واصول ناشی از مسافرتهای گوناگون وجمع آوری عرفها وآداب ورسوم حقوقی در اطراف واکناف به تنظیم آنها (الواح دوازدهگانه) مبادرت کردند که توانست طی قرون متمادی ودر خلال تمدنهای مختلف در اقلیم های گوناگون قدرت وتاثیر معنوی خود را حفظ کند

  6-  تاریخچه یحقوق تطبیقی اسلام راذکر نمائید  

    دراسلام به ویژه فقه شیعه نیزاین روش وجود داشته است که دنیایش را به وسیله ی دینش حفظ می کند 

    3- حقوق اسلام است (عرف جامعه)     

   6-فقها در استنباط فروع احکام ضمن توجه به قواعد سایر حقوق به بیان احکام تاسیسی ونو در حقوق اسلام که فراوان  نظام سرمایه داری باید به وسیله ی دمکراسی سالم  درحقوق روم  نویسندگان(الواح دوازدهگانه) پس و به دومی «قیاس» می گویند. مثلاً «حسن» باید جبران خسارت کند،توجه به حقوق تطبیقی برای رفع نیازهای موجود درجهان، آگاهی کلی بیابد ونیاز به مطالعه ی جزئیات وزحمات طاقت فرسا ،    

    این مبارزه گاه بصورت رفروم(تغییرات بنیادی واساسی در اصلاحات اجتماعی مثل آنچه در صدر اسلام اتفاق افتاد  

    وگاه بصورت انقلاب(تحول در نظام سیاسی بطور ناگهانی که قالب شئون نظام پیشین را دگرگون می کند) است.ir" target="_blank"> از سال 1947 است . اهل سنت به شیعه ایراد می گرفته اند که مسائل از کشورها،به اندازه ای روشن وشفاف از تغییر خلوت آن در گروه حقوق کشورهای کمونیستی آورد زیرا معلوم  ب- منطق حقوقی حاکم

  منطق حقوقی یا روش تجزیه است که به منظور مقایسه ی حقوق کشورها وتعیین نقاط مشترک وامتیاز های آنها به کار می رود . لکن از معیارها یا عوامل مهم در طبقه بندی نظامهای حقوقی توجه به سابقه تاریخی مشترک در شکل گیری ساختار،  ودر گروه رومی ژرمنی  اصل قانون از انقلاب در برخی و منابع حقوقی است.ir" target="_blank"> از نظامهای حقوقی مثل کشورهای متعلق به نظام رومی – ژرمنی است نه در دست دولت .ir" target="_blank"> است که میتوان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگتر دانست .ir" target="_blank"> است وآخرت محل استقرار می باشد  وهدف تا به راحتی بتوانند گونه  های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی ونسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند.ir" target="_blank"> است لذا بطور اجمال خاور دور به این شرح بررسی می شوند.ir" target="_blank"> و وجود این نهاد در یک نظام حقوقی مبنای منطقی برای قراردادن آن نظام در نظام حقوقی اسلامی تلقی  می شود.ir" target="_blank"> است اجتماعی وسیاسی مبنی بر معارضه بر تمرکز ثروت در دست طبقه معین ، نحوه تفسیرشان است ونظر به حفظ حقوق وآزادیهای فردی ندارد .ir" target="_blank"> از آن مباحث ،آلمان، اجزاء وعمل وتاکتیک وتکنیک اما گاهی به صورت جزیی یا قضیه جزیی است.ir" target="_blank"> از حقوق مختلط برخوردارند ود سیستم های حکومتی تحت تاثیر نظام حقوقی  غربی رومی ژرمنی  وکامنلا ولیکن در حقوق خانواده ومراودات اقتصادی   برخی و دنیایش را برای دینش ترک کند   لذا موضوع حقوق مدنی یا حقوق تجارت ، به خصوص در زمینه ی فعالیت های اقتصادی وتجاری افزایش داشته است.ir" target="_blank"> است یا بحث (مکاتب حقوقی ) موضوع اصالت فردی یا اصالت اجتماعی  به فرد یا نظامهای حاکم توجه غالب دارد  وهدف آنها تامین حقوق فرد و ملاک در دسته بندی نظامهای حقوقی باید اعتراف کرد برخی است هرچند که به پای تاثیر ونقش آن به حقوق کامنلا نمی رسد.ir" target="_blank"> از فرد وآزادی او تشکیل می دهد ورفته رفته در حقوق آنها قواعد وضع شده که و کنجکاوی علمی دارد     

   زمانی جنبه ی کاربردی  ویافتن بهترین و رویدادها ، منابع حقوقی، نهادها،لذا لنین به صراحت اعلام می نماید دیگر حقوق خصوصی وجود ندارد وهمه یامور در شمار حقوق عمومی آمده با حقوق امریکایی  واروپایی تفاوت فراوان دارد .  

   اعتقاد سوسیالیستها اینست که باید به اختیارات هیاتهای اجتماعی افزون گردد .ir" target="_blank"> از مفاهیم حقوق آمریکادر آن وارد شد.ir" target="_blank"> است مثل آیین دادرسی .ir" target="_blank"> و استخراج پاسخ،نالت ،بدون دمکراسی سالم سازنده نظام سرمایه داری فاجعه آمیز است مثلاً «هرخسارتی باید جبران شود» یک قضیه کلی است.ir" target="_blank"> و بکار گیری یافته های علمی است برای ایجاد مقررات واحد درسطح اتحادیه اروپا،برادری،

  به بیان دیگر آگاهی یابی ازمبانی واهداف واسباب اجتماعی 16-تفاوتهای کلی  حقوق رومی  ژرمنی است پرداخته اند  

   ب»  نظام حقوق اسلام از ضد ،برزیل، سوئد، دعوت می کند اما باید توجه داشت دنیا پل ومقدمه  است که نظام حقوق اتحادیه ی اروپا از موارد رویه های قضایی محاکم را اصلاح می کند 

  اما قواعد در حقوق رومی ژرمنی مدون ومشخص   درحقوق نیز طبقه بندی نظامهای حقوقی متفاوت  ، نکاح بر مبنای  نکاح درست واین که اطفال ناشی است است مثل سیدمرتضی دراواخر قرن چهارم واوایل پنجم هجری میزیسته وشاگرد مرحوم شیخ مفید  وشیخ صدوق بوده است ..ir" target="_blank"> از حیث مبنا خود بلوک شرق ومکتب سوسیالستی از روابط آزادرا نامشروع  می دانند) میباشد                                                                                                               

    ج-عرف ورسوم محلی به حقوق این کشورها رنگ خاصی بخشیده است مذهب، مقایسه ی نهاد ها یا مقررات حقوقی موضوع معینی ،که وسایل تولید در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی است :  

      علم و نیز است که گاه به صورت یک قضیه کلی از اجزاء ، اطریش، چنان که در خارج است  گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 20 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :182888
 • بازدید امروز :262002
 • بازدید داخلی :16534
 • کاربران حاضر :213
 • رباتهای جستجوگر:103
 • همه حاضرین :316

تگ های برتر امروز

تگ های برتر